غیرفعال سازی پشت خطی تلفن ثابت

برای غیرفعال سازی سرویس پشت خطی شماره ستاره ۷۰ مربع را شماره گیری کنید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Solve : *
24 − 13 =