آشنایی با زیربرنامه های بازگشتی ( Recursion ) در ساختمان داده ها

بعضی از مسائل طبیعتی بازگشتی دارند شاید برای شما نامفهوم باشد که بازگشتی بودن یعنی چی . زیربرنامه های بازگشتی همیشه دارای دوشرط هستند : ۱- برنامه خودش را صدا می …

ادامه مطلب